Dokumenty‎ > ‎

COVID-19

Bez nazwy

opublikowane: 6 sie 2021, 00:26 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 31 sie 2021, 02:03 ]


Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.)

opublikowane: 25 maj 2021, 01:40 przez SP 4 Lubań

1.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

2.     Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

3.     Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a)       1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)       dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)        dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)       opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4.     Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki

5.     Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów.

6.     Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.

7.     Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

8.     Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

9.     Konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

ANEKS NR 2 do REGULAMINU BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWJ nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu w CZASIE PANDEMII COVID-19

opublikowane: 25 maj 2021, 01:38 przez SP 4 Lubań

 W Regulaminie bezpieczeństwa organizacji pracy w szkole podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu w czasie pandemii Covid-19 wprowadza się następujące zmiany:

1.     W ⸹ 1 uchyla się punkt 13.

2.     W ⸹ 2 dodaje się w punkcie 11 podpunkt 12) w brzmieniu: Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte (park, tereny zielone, las, łąka) z zachowaniem dystansu społecznego oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

3.     W ⸹ 2  punkcie 12, podpunkt c) otrzymuje brzmienie: organizują przerwy zgodnie z Planem dyżurów.

4.     W ⸹ 2  punkcie 12, podpunkt e) otrzymuje brzmienie: uczący religii, języka obcego oraz informatyki pełnią dyżury zgodnie z Planem dyżurów.

5.     W ⸹ 3 dodaje się punk 7 o brzmieniu: Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

6.     W ⸹ 4 punkcie 1, podpunkcie 4) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego z opiekunów zachowując zasady dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem minimum 1,5 m; dystansu od pracowników szkoły minimum minimum 1,5.

7.     W ⸹ 4 punkcie 3, podpunt 3) otrzymuje brzmienie: Obowiązkiem osoby zwalniającej dziecko, jest wpisanie się do rejestru wejść znajdującego się w Sekretariacie Szkoły oraz przestrzeganie zasad i aktualnych przepisów prawa dotyczących środków ochrony indywidualnej  (maseczka, dezynfekcja rąk).

8.     W ⸹ 4 punkcie 5 uchyla się podpunkt 3.

9.     W ⸹ 4 dodaje się punkt 7 o brzmieniu: Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzenia go w maseczki ochronne.

Bez nazwy

opublikowane: 15 sty 2021, 05:01 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 31 sie 2021, 02:02 ]Bez nazwy

opublikowane: 27 lis 2020, 05:06 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 31 sie 2021, 02:02 ]


Bez nazwy

opublikowane: 9 lis 2020, 00:35 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 31 sie 2021, 02:00 ]1-6 of 6