Dokumenty‎ > ‎

COVID-19

Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021 r.

opublikowane: 15 sty 2021, 05:01 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 19 sty 2021, 06:32 ]


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Powrót uczniów klas I-III do szkół od 18 stycznia 2021 r. jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3).
W dalszym ciągu obowiązuje Regulamin Bezpieczeństwa Organizacji Pracy w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu w Czasie Pandemii COVID-19 ze zmianami jakie będą obowiązywały w naszej szkole od 18 stycznia 2021 i należą do nich:

1) Indywidualny harmonogram/plan dnia dla danej klasy
- klasy I przychodzą do szkoły na godzinę 7:45, klasy II na godzinę 7:55, klasy III na godzinę 8:05. Analogicznie klasy I kończą lekcje 15 minut wcześniej, klasy II 5 minut wcześniej, a klasy III 5 minut później niż obowiązujący do tej pory rozkład godzin rozpoczynania i kończenia zajęć
- wejściem A wchodzą i wychodzą oddziały 2a, 3a, wejściem B oddziały 1b, 2b, wejściem C oddziały 1c, 2c, 3c
- każda klasa ma swój indywidualny harmonogram przerw wraz z wyznaczonym miejscem spędzania ich na terenach zielonych
2) Obowiązuje zasada – każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami i w związku z tym:
- nie organizujemy świetlicy porannej
- opiekę świetlicową organizujemy tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek rodzica. Wniosek do Dyrektora Szkoły powinien zawierać dane dziecka tzn. imię i nazwisko oraz klasę, powód zapewnienia opieki, godziny zapewnienia opieki (max do godz. 15:00). Stosowny wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sp4luban@post.pl do dnia 14 stycznia br.
- zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości należy organizować poprzez wyjścia w miejsca otwarte np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej
- niedopuszczalne jest aby na sali gimnastycznej przebywały dwie klasy. Na salę gimnastyczną mają pierwszeństwo uczniowie, którzy w tym czasie mają zajęcia w ramach Sprawnego Dolnoślązaka
3) Rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w osłonę nosa i ust. Uczeń stosuje osłonę w przestrzeni wspólnej szkoły tj. korytarzach, placu zabaw, boiskach oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
4) do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
Marzena Tomczyk

Przedłużenie nauczania zdalnego

opublikowane: 27 lis 2020, 05:06 przez SP 4 Lubań

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Informuję, że zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czas nauki zdalnej został wydłużony do 3 stycznia 2021 r. Wychowawcy klas poinformują Uczniów i Państwa o wszelkich zmianach związanych z wystawieniem ocen śródrocznych. E. Wojtusik

Organizacja pracy szkoły podczas zdalnego nauczania

opublikowane: 9 lis 2020, 00:35 przez SP 4 Lubań

Organizacja pracy szkoły podczas zdalnego nauczania

1.     Każdy nauczyciel prowadzi lekcję wg planu z klasą.

2.     Czas trwania lekcji zdalnej 30-40 minut. Metody i techniki pracy z uczniem należy dostosować do jego możliwości psychofizycznych i umiejętności technicznych. Zdania domowe należy konstruować tak, by nie wymagały one spędzania kolejnych godzin przez monitorem.

3.     O wszelkich przypadkach cyberprzemocy pojawiających się na lekcji nauczyciel informuje dyrektora, wychowawcę i rodziców uczniów.

4.     Podczas zdalnego nauczania obowiązują zasady oceniania wprowadzone Uchwałą Nr 16/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. KOU w Lubaniu z dnia 26 sierpnia 2020 r.

5.     Od poniedziałku, tj. 9 listopada 2020 r. uczniowie ze wszystkich klas nie mający w domu dostępu do Internetu/sprzętu komputerowego mają możliwość realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Uczniowie ci przychodzą do szkoły wg planu. Nad ich bezpieczeństwem czuwają wyznaczeni pracownicy dydaktyczni szkoły.

6.     Każdy wychowawca klasy informuje rodziców ucznia, który nie ma dostępu do sprzętu w domu o możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w szkole.

7.     Nauczyciel bibliotekarz wykonuje swoją pracę w szkole w godz. 7:30-13:00.

8.     Psycholog i pedagodzy wykonują swoją pracę w szkole w ustalonych godzinach. Wspomagają pracę szkoły poprzez realizację innych zadań wyznaczonych przez dyrektora.

9.     Wsparcia technicznego podczas nauki zdalnej udzielają członkowie zespołu do nauczania zdalnego, tj. p. M. Browarczyk (michal.browarczyk@sp4luban.pl), p. B. Kwiecińska (beata.kwiecinska@sp4luban.pl), p. A. Zdaniewicz (alicja.zdaniewicz@sp4luban.pl).

10.  Wszelkie zebrania z rodzicami podczas trwania nauczania zdalnego odbywały się będą on-line.

 

1-3 of 3