Dokumenty‎ > ‎

COVID-19

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.)

opublikowane: 25 maj 2021, 01:40 przez SP 4 Lubań

1.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

2.     Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

3.     Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a)       1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)       dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)        dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)       opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4.     Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki

5.     Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów.

6.     Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.

7.     Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

8.     Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

9.     Konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

ANEKS NR 2 do REGULAMINU BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWJ nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu w CZASIE PANDEMII COVID-19

opublikowane: 25 maj 2021, 01:38 przez SP 4 Lubań

 W Regulaminie bezpieczeństwa organizacji pracy w szkole podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu w czasie pandemii Covid-19 wprowadza się następujące zmiany:

1.     W ⸹ 1 uchyla się punkt 13.

2.     W ⸹ 2 dodaje się w punkcie 11 podpunkt 12) w brzmieniu: Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte (park, tereny zielone, las, łąka) z zachowaniem dystansu społecznego oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

3.     W ⸹ 2  punkcie 12, podpunkt c) otrzymuje brzmienie: organizują przerwy zgodnie z Planem dyżurów.

4.     W ⸹ 2  punkcie 12, podpunkt e) otrzymuje brzmienie: uczący religii, języka obcego oraz informatyki pełnią dyżury zgodnie z Planem dyżurów.

5.     W ⸹ 3 dodaje się punk 7 o brzmieniu: Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

6.     W ⸹ 4 punkcie 1, podpunkcie 4) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego z opiekunów zachowując zasady dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem minimum 1,5 m; dystansu od pracowników szkoły minimum minimum 1,5.

7.     W ⸹ 4 punkcie 3, podpunt 3) otrzymuje brzmienie: Obowiązkiem osoby zwalniającej dziecko, jest wpisanie się do rejestru wejść znajdującego się w Sekretariacie Szkoły oraz przestrzeganie zasad i aktualnych przepisów prawa dotyczących środków ochrony indywidualnej  (maseczka, dezynfekcja rąk).

8.     W ⸹ 4 punkcie 5 uchyla się podpunkt 3.

9.     W ⸹ 4 dodaje się punkt 7 o brzmieniu: Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzenia go w maseczki ochronne.

Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021 r.

opublikowane: 15 sty 2021, 05:01 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 19 sty 2021, 06:32 ]


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Powrót uczniów klas I-III do szkół od 18 stycznia 2021 r. jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3).
W dalszym ciągu obowiązuje Regulamin Bezpieczeństwa Organizacji Pracy w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu w Czasie Pandemii COVID-19 ze zmianami jakie będą obowiązywały w naszej szkole od 18 stycznia 2021 i należą do nich:

1) Indywidualny harmonogram/plan dnia dla danej klasy
- klasy I przychodzą do szkoły na godzinę 7:45, klasy II na godzinę 7:55, klasy III na godzinę 8:05. Analogicznie klasy I kończą lekcje 15 minut wcześniej, klasy II 5 minut wcześniej, a klasy III 5 minut później niż obowiązujący do tej pory rozkład godzin rozpoczynania i kończenia zajęć
- wejściem A wchodzą i wychodzą oddziały 2a, 3a, wejściem B oddziały 1b, 2b, wejściem C oddziały 1c, 2c, 3c
- każda klasa ma swój indywidualny harmonogram przerw wraz z wyznaczonym miejscem spędzania ich na terenach zielonych
2) Obowiązuje zasada – każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami i w związku z tym:
- nie organizujemy świetlicy porannej
- opiekę świetlicową organizujemy tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek rodzica. Wniosek do Dyrektora Szkoły powinien zawierać dane dziecka tzn. imię i nazwisko oraz klasę, powód zapewnienia opieki, godziny zapewnienia opieki (max do godz. 15:00). Stosowny wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sp4luban@post.pl do dnia 14 stycznia br.
- zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości należy organizować poprzez wyjścia w miejsca otwarte np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej
- niedopuszczalne jest aby na sali gimnastycznej przebywały dwie klasy. Na salę gimnastyczną mają pierwszeństwo uczniowie, którzy w tym czasie mają zajęcia w ramach Sprawnego Dolnoślązaka
3) Rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w osłonę nosa i ust. Uczeń stosuje osłonę w przestrzeni wspólnej szkoły tj. korytarzach, placu zabaw, boiskach oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
4) do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
Marzena Tomczyk

Przedłużenie nauczania zdalnego

opublikowane: 27 lis 2020, 05:06 przez SP 4 Lubań

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Informuję, że zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czas nauki zdalnej został wydłużony do 3 stycznia 2021 r. Wychowawcy klas poinformują Uczniów i Państwa o wszelkich zmianach związanych z wystawieniem ocen śródrocznych. E. Wojtusik

Organizacja pracy szkoły podczas zdalnego nauczania

opublikowane: 9 lis 2020, 00:35 przez SP 4 Lubań

Organizacja pracy szkoły podczas zdalnego nauczania

1.     Każdy nauczyciel prowadzi lekcję wg planu z klasą.

2.     Czas trwania lekcji zdalnej 30-40 minut. Metody i techniki pracy z uczniem należy dostosować do jego możliwości psychofizycznych i umiejętności technicznych. Zdania domowe należy konstruować tak, by nie wymagały one spędzania kolejnych godzin przez monitorem.

3.     O wszelkich przypadkach cyberprzemocy pojawiających się na lekcji nauczyciel informuje dyrektora, wychowawcę i rodziców uczniów.

4.     Podczas zdalnego nauczania obowiązują zasady oceniania wprowadzone Uchwałą Nr 16/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. KOU w Lubaniu z dnia 26 sierpnia 2020 r.

5.     Od poniedziałku, tj. 9 listopada 2020 r. uczniowie ze wszystkich klas nie mający w domu dostępu do Internetu/sprzętu komputerowego mają możliwość realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Uczniowie ci przychodzą do szkoły wg planu. Nad ich bezpieczeństwem czuwają wyznaczeni pracownicy dydaktyczni szkoły.

6.     Każdy wychowawca klasy informuje rodziców ucznia, który nie ma dostępu do sprzętu w domu o możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w szkole.

7.     Nauczyciel bibliotekarz wykonuje swoją pracę w szkole w godz. 7:30-13:00.

8.     Psycholog i pedagodzy wykonują swoją pracę w szkole w ustalonych godzinach. Wspomagają pracę szkoły poprzez realizację innych zadań wyznaczonych przez dyrektora.

9.     Wsparcia technicznego podczas nauki zdalnej udzielają członkowie zespołu do nauczania zdalnego, tj. p. M. Browarczyk (michal.browarczyk@sp4luban.pl), p. B. Kwiecińska (beata.kwiecinska@sp4luban.pl), p. A. Zdaniewicz (alicja.zdaniewicz@sp4luban.pl).

10.  Wszelkie zebrania z rodzicami podczas trwania nauczania zdalnego odbywały się będą on-line.

 

1-5 of 5