Dokumenty‎ > ‎COVID-19‎ > ‎

ANEKS NR 2 do REGULAMINU BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWJ nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu w CZASIE PANDEMII COVID-19

opublikowane: 25 maj 2021, 01:38 przez SP 4 Lubań

 W Regulaminie bezpieczeństwa organizacji pracy w szkole podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu w czasie pandemii Covid-19 wprowadza się następujące zmiany:

1.     W ⸹ 1 uchyla się punkt 13.

2.     W ⸹ 2 dodaje się w punkcie 11 podpunkt 12) w brzmieniu: Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte (park, tereny zielone, las, łąka) z zachowaniem dystansu społecznego oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

3.     W ⸹ 2  punkcie 12, podpunkt c) otrzymuje brzmienie: organizują przerwy zgodnie z Planem dyżurów.

4.     W ⸹ 2  punkcie 12, podpunkt e) otrzymuje brzmienie: uczący religii, języka obcego oraz informatyki pełnią dyżury zgodnie z Planem dyżurów.

5.     W ⸹ 3 dodaje się punk 7 o brzmieniu: Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

6.     W ⸹ 4 punkcie 1, podpunkcie 4) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego z opiekunów zachowując zasady dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem minimum 1,5 m; dystansu od pracowników szkoły minimum minimum 1,5.

7.     W ⸹ 4 punkcie 3, podpunt 3) otrzymuje brzmienie: Obowiązkiem osoby zwalniającej dziecko, jest wpisanie się do rejestru wejść znajdującego się w Sekretariacie Szkoły oraz przestrzeganie zasad i aktualnych przepisów prawa dotyczących środków ochrony indywidualnej  (maseczka, dezynfekcja rąk).

8.     W ⸹ 4 punkcie 5 uchyla się podpunkt 3.

9.     W ⸹ 4 dodaje się punkt 7 o brzmieniu: Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzenia go w maseczki ochronne.

Comments