Dokumenty‎ > ‎COVID-19‎ > ‎

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.)

opublikowane: 25 maj 2021, 01:40 przez SP 4 Lubań

1.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

2.     Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

3.     Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a)       1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)       dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)        dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)       opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4.     Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki

5.     Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów.

6.     Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.

7.     Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

8.     Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

9.     Konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

Comments