Ogłoszenia

Konkurs Informatyczny BÓBR

opublikowane: 17 paź 2019, 05:06 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 17 paź 2019, 05:07 ]

Konkurs odbędzie się 13 listopada dla klas VII i VIII i 14 listopada dla klas IV-VI. Start godzina 12.00. Piszemy godzinę zegarową, czyli do 13.00. Chętnych uczniów zapraszam do zapisów. Ilość miejsc ograniczona.

O konkursie

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
W szczególności konkurs ma na celu:

 • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
 • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej,
 • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach.

Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

Zadania konkursowe 

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu. Rozwiązania można poprawiać.

Zadania z roku poprzedniego https://www.bobr.edu.pl/2018/11/29/zadania-z-roku-2018/

Beata Kwiecińska


II MIEJSKI KONKURS HISTORYCZN!!!

opublikowane: 15 paź 2019, 02:16 przez SP 4 Lubań

REGULAMIN KONKURSU  HISTORYCZNEGO

ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH IMPREZ ROCZNICOWYCH POŚWIĘCONYCH ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 ROKU:

     

 Hasło konkursu historycznego : 

Jeszcze Polska nie zginęła…” – Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.”.

 

1.    Cele konkursu:

-pamięć o świętach narodowych,

-budzenie szacunku dla tradycji 11 listopada,

-kształcenie uczuć i związków patriotycznych oraz umiłowania do narodu 

 i ojczyzny,

-rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów,

-tworzenie tradycji szkoły,

-tworzenie tradycji współpracy międzyszkolnej,

-aktywizacja uczniów poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

 

2.    Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów klas VI- VIII ze szkół podstawowych miasta Lubania i będzie przebiegał w dwóch etapach.

 

3.    Udział w etapie szkolnym konkursu polegać będzie na zgłoszeniu się uczniów do nauczycieli historii swojej szkoły i rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Etap szkolny będzie miał miejsce 24 października 2019r.

 

4.    Testy oceniane będą przez specjalnie wyłonioną do tego celu komisję złożoną z nauczycieli historii wyżej wymienionych szkół, czyli organizatorów konkursu.

 

5.    Konkurs miejski, czyli międzyszkolny odbędzie się  30 października 2019r. w Sali Rajców Lubańskiego Ratusza o godz. 11.00 i będzie miał formę KAHOOT- a ( na część międzyszkolną kwalifikują się tylko laureaci konkursów szkolnych, jednak nie więcej niż po pięciu uczniów z każdej szkoły).

 

6.    Wyniki zostaną ogłoszone na oficjalnych obchodach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości w Lubaniu.

 

7.    Nagrody: Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz prezenty niespodzianki.

 

Organizatorzy konkursu:

 

Pan Burmistrz A. Słowiński, p. E. Wojtusik, p. A. Franczak,

p. M. Leszczyńska, p. S. Wajcfelt, p. K. Stefan. 

VADEMECUM  UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z HISTORII

11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości.

 

11 listopada to symboliczna data -święto odzyskania niepodległości przez Polskę ( w tym roku obchodzimy 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości).

W latach 1772,1793,1795 dokonały się trzy rozbiory Rzeczypospolitej. W I i III uczestniczyła Rosja, Austria i Prusy. W II rozbiorze nie brała udziału Austria.

W okresie zaborów, w XIX wieku, Polacy walczyli z zaborcami zbrojnie:

-w Powstaniu Listopadowym -1830-1831r.- Piotr Wysocki, Józef Chłopicki  (niewiara przywódców spowodowała upadek powstania listopadowego),

-w Powstaniu Krakowskim -1846r.- Edward Dembowski,

-w Powstaniu Wielkopolskim -1848r.- Ludwik Mierosławski,

-w Wiośnie Ludów- 1848-1849r. - Józef Bem,

-w Powstaniu Styczniowym -1863-1864r.- Marian Langiewicz, Romuald Traugutt

( przyczyną jego wybuchu była tzw. „branka”),

a także poprzez działania dyplomatyczne i kulturalne:

-Wielka Emigracja – Joachim Lelewel, Adam Jerzy Czartoryski, Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin ( 1831 r. po upadku powstania listopadowego).

Polacy walczyli również o swobody narodowe (język polski, obyczaje, religię) i o ziemię podczas okrutnej rusyfikacji i germanizacji (wynaradawiania) Polaków w zaborach rosyjskim  i niemieckim (Michał Drzymała). Galicja cieszyła się wówczas największą swobodą, czyli autonomią.

Zniechęcenie do walk zbrojnych po klęsce Powstania Styczniowego spowodowało na ziemiach polskich rozwój pracy organicznej i pracy u podstaw, czyli pracy nad rozwojem oświaty i gospodarki polskiej.

Ożywienie nastrojów niepodległościowych Polaków wywołała I wojna światowa (1914-1918), w której mocarstwa zaborcze walczyły przeciwko sobie (Niemcy i Austro-Węgry przeciwko Rosji). Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej było zabójstwo następcy tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie.

Polacy utworzyli jednostki zbrojne, które walczyły czasem nawet po przeciwnych stronach frontu. Wiązało się to z funkcjonowaniem dwóch ośrodków politycznych skupionych wokół postaci:

1)Józefa Piłsudskiego (wcześniej działacz Polskiej Partii Socjalistycznej), który początkowo liczył na współpracę z Austro-Węgrami i Niemcami przeciwko Rosji. Pozwoliło mu to zorganizować między innymi Kompanię Kadrową, a potem Legiony Polskie. Był dowódcą I Brygady Legionów i Naczelnikiem Państwa Polskiego.

2)Romana Dmowskiego (przywódca Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego), który liczył z kolei na współpracę z Rosją, co umożliwiało mu utworzenie Legionu Puławskiego i Korpusu Polskiego.

Pomocy w tworzeniu wojska polskiego udzieliła również Francja, gdzie w 1914r. Powstał Legion Bajończyków, a w 1917 r. tzw. Błękitna Armia (dowódca gen. Józef Haller).

Po 123 latach rozbiorów, niewoli, obcego panowania, walk w końcu 1918 roku odradzało się państwo polskie.

Najpierw tworzono lokalne ośrodki władzy:

-Radę Narodową Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie,

-Polską Komisję Likwidacyjną w Krakowie,

-Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie,

-Naczelną Radę Ludową w Poznaniu, a następnie rząd centralny.

Pierwszym premierem tego rządu został Jędrzej Moraczewski, kolejnym znany jako patriota i pianista- Ignacy Paderewski, który rozsławił sprawę polską na arenie międzynarodowej. Jednocześnie Polacy rozbrajali wojska zaborców, walczyli z wojskami ukraińskimi o Lwów („orlęta lwowskie”), walczyli w Powstaniu Wielkopolskim (XII 1918-II 1919r.- dowódca gen. Józef Dowbór-Muśnicki), które przyczyniło się do włączenia tej ziemi w granice państwa polskiego oraz toczyli boje na granicy z Rosją Radziecką.

O granicach przyszłej niepodległej Polski decydowały także mocarstwa (USA, Anglia, Francja i Włochy) np. na konferencji pokojowej w Paryżu. 28 VI 1919 roku traktat wersalski przyznawał Polsce Pomorze Gdańskie (bez Gdańska, który zyskał status Wolnego Miasta), Wielkopolskę, a na Śląsku, Warmii i Mazurach i Powiślu nakazał przeprowadzić plebiscyty (głosowanie ludności). Oba plebiscyty Polacy przegrali (11 VII 1920r. na Warmii i Mazurach, 20 III 1921r. na Śląsku).

Polacy mieszkający na Śląsku przeprowadzili trzy powstania (1919r., 1920r.,1921r.),dzięki którym ok. 30% terenów plebiscytowych włączono jednak do Polski ( to znaczy cześć Górnego Śląska).Część Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy została przyznana Polsce decyzją mocarstw w 1920r. (Spaa).

Natomiast granica na wschodzie została wyznaczona dopiero traktatem ryskim (18 III 1921r.) po zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej (bitwa warszawska 14-18 VIII 1920r.- „Cud nad Wisłą”).

Datę 11 listopada 1918 roku uznaje się za moment odzyskania przez Polskę niepodległości, gdyż po 123 latach Polska wróciła na mapy Europy. Budowa niepodległej Polski dopiero się jednak zaczynała. Prawie 20 lat później, w 1937 roku, Sejm RP uznał, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada "jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny".

Święto Niepodległości obchodzone w dniu 11 listopada zostało przywrócone przez  sejm PRL ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości” i stało się dniem wolnym od pracy.                  

 

BohaterOn 2019r.

opublikowane: 1 paź 2019, 01:14 przez SP 4 Lubań

UWAGA UCZNIOWIE!!!

 

W tym roku również uczestniczymy w jednej z największych polskich kampanii

o tematyce historycznej !

 

 BohaterOn 2019r.

 

      BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

      W ramach trzech edycji akcji Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich ponad pół miliona kartek i listów.

      Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im pocztówek, laurek i listów z życzeniami oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego.

W tym roku kartki do Powstańców piszemy 4 października 2019r.

(w piątek), na siódmej godzinie lekcyjnej, w sali komputerowej. Przypominamy, że będzie je można wysłać drogą mailową, albo stworzyć własny projekt!!!

ZAPRASZAMY WSZYSKICH ZAINTERESOWANYCH!!!

PIĄTKOWA AKCJA JEST W TYM TYGODNIU  SPOTKANIEM KLUBU HISTORYKA.

Wycieczka historyczna

opublikowane: 25 wrz 2019, 09:48 przez SP 4 Lubań

UWAGA UCZNIOWIE!!!

10.10.2019r. odbędzie się pierwsza w tym roku

wycieczka historyczna do Bukowca koło Jeleniej Góry  (zespół pałacowo –ogrodowy z XVIII w., pierwsze wzmianki o samym Bukowcu sięgają jednak 1305r.)

ZWIEDZAMY: Ornamental Farm Bukowiec

 (w tym Herbaciarnię ze spektakularnym widokiem na Śnieżkę, Muzeum Tajemniczy Las, Wieżę Widokową z której możemy podziwiać panoramę Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Gór Kaczawskich oraz Opactwo z widokiem na Wielki Staw, zwany także Kąpielnikiem. W pobliskiej Kawiarence w Artystycznej Stodole, obejrzymy prezentacje multimedialne, poświęcone historii dawnych właścicieli Bukowca oraz Dolinie Pałaców i Ogrodów, a na koniec odbędzie się ognisko z kiełbaskami).

CENA ZAWIERA: AUTOKAR, PRZEWODNIKA W BUKOWCU, BILETY WSTĘPU, OGNISKO Z KIEŁBASKAMI. CENA =                 ( wyjazd o godz. 8.00 – powrót około godz. 17.00)

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO KONTAKTU Z NAUCZYCIELAMI HISTORII NASZEJ SZKOŁY.

Uwaga - prelekcja historyczna

opublikowane: 25 wrz 2019, 09:45 przez SP 4 LubańUwaga uczniowie!!!

Prelekcja historyczna pt.

„1 i 17 września 1939r. – mało znane fakty”

odbędzie się 26.09.2019r. o godz.13.35, w sali nr 16.

Prelegentem będzie pan P. Kucznir.

Sprawozdanie z szkolnego konkursu muzycznego pt. „ Twoja twarz brzmi znajomo”.

opublikowane: 17 cze 2019, 01:08 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 18 cze 2019, 03:17 ]

https://photos.app.goo.gl/TZxNKyYa7DTbZHbZ7
Dnia 13.06.2019r. odbył się szkolny konkurs muzyki rozrywkowej i popularnej pt. „ Twoja twarz brzmi znajomo”. Miał on na celu: rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz aktywizowanie dzieci do zabaw ze sztuką. Organizatorem konkursu była pani od muzyki -Mariola Grzesińska.


Chętni uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne w kategoriach solista i zespół klas IV-VII. Łącznie do konkursu przystąpiło 28 uczniów naszej szkoły.

Soliści i zespoły świetnie odwzorowały wokalnie , ruchowo i wizualnie wybrane przez siebie postacie, którymi są artyści polskiej i zagranicznej estrady muzycznej. Rywalizacja była zacięta.

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników jury w składzie: p. Sylwia Kucharczyk, p. Beata Domańska, p. Danuta Latkowska postanowiło przyznać następujące miejsca:

I miejsce -Roksana Kabała z kl.5f

-Amelia Kuśnierz z kl.5f

II miejsce – zespół w składzie:

- Anastazja Mazur z kl. 5a

- Klaudia Wróblewska z kl5a

-Natalia Duma z kl. 5a

-Aleksandra Janikowska z kl.5a

- Wiktoria Szmajdzińska z kl. 5a

-Maja Maras z kl. 5a

III miejsce

- Zuzanna Malamis z kl.4e

Wyróżnienie –zespół „ Przedszkolaki” w składzie :

-Oliwia Sławińska z kl. 7b

- Katarzyna Szkudlarek z kl.7b7b

-Katarzyna Trypka z kl 7b

- Dominik Szpytma z kl 7.b

- Julia Kiosowska z kl. 7b

- Julia Koszczyc z kl. 7b

- Maja Sidor z kl. 7b

- Klaudia Szczepaniak z kl. 7b

Wszystkie zespoły i soliści uczestniczący w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci dodatkowe nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy!!!!!!!!!Lubań , dn. 14. 06.2019r.

LAUREACI KONKURSÓW POWIATOWYCH

opublikowane: 4 cze 2019, 02:47 przez SP 4 Lubań

Miło nam poinformować ,że uczniowie naszej szkoły zostali laureatami powiatowych konkursów językowych.

Tomasz Trefler zajął III miejsce w IV Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Alan Jasiński zajął III miejsce w VII Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego klas V-VII.


W dniu 29 maja 2019 r. wyżej wymienieni uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami-opiekunami p.Dorotą Brzezowską i p.Magdaleną Janikowską wzięli udział w uroczystej Gali Laureatów w Szkole Muzycznej w Lubaniu.

Uczniowie otrzymali piękne nagrody książkowe, dyplomy uznania oraz pamiątkowe puchary. Nauczycielom -opiekunom wręczono symboliczne róże, listy gratulacyjne i kolorowe albumy pt.”Nasza Niepodległa”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

HISTORYK ROKU

opublikowane: 31 maj 2019, 04:53 przez SP 4 Lubań

Dnia 29 maja br. odbył się w naszej szkole konkurs na najlepszego historyka roku szkolnego 2018/2019 (w klasach V - VIII) . Wszyscy uczniowie zostali wcześniej poinformowani o jego terminie i bardzo licznie stawili się do sali nr 16 celem napisania testu, a tym samym sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności.

Oto wyniki konkursu:

KLASY V – AMELIA GRYGANIEC, kl. V d

KLASY VI – KRYSTIAN KRAWCZYK, kl. VI c

KLASY VII – MIŁOSZ JURGA, kl. VII c

KLASY VII – TOMASZ GOŁĄB, kl. VIII b

WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

REGULAMIN KONKURSU CHEMICZNEGO Dla klas 7 / Dla klas 8 Rok szkolny 2018/2019

opublikowane: 27 maj 2019, 23:31 przez SP 4 Lubań

 1. Organizator konkursu odpowiedzialny za przebieg etapu szkolnego:

Marta Pastuchewicz

 1. Cele konkursu:
  1. rozbudzenie zainteresowań uczniów przedmiotem
  2. pogłębienie ich wiedzy chemicznej
  3. doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń chemicznych
 
 1. Zakres tematyczny konkursu:

Uczniowie, którzy zgłoszą chęć udziału w konkursie, powinni znać zakres teoretyczny z następujących działów:

Dla klas 7:

- Substancje i ich przemiany

- Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają

- Atomy i cząsteczki

- Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych.

- Woda i roztwory wodne

Dla klas 8:

      - Kwasy

      - Sole

      - Związki węgla z wodorem

     - Pochodne węglowodorów

Literatura umożliwiająca przygotowanie do konkursu:

Dla klas 7: „Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej.” J. Kulawik. T. Kulawik, M. Litwin

Dla klas 8: „Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej.” J. Kulawik. T. Kulawik, M. Litwin 1. Warunki i zasady konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu

 

 1. Termin zgłoszenia się uczniów do konkursu- 23.05.2019 r.

Chęć wzięcia udziału w konkursie zgłaszają uczniowie od 23.05.2019 r.  do organizatora konkursu

 

 1. Przebieg i forma konkursu.

Konkurs odbędzie się 30.05.2019 r. na siódmej i ósmej godzinie lekcyjnej. Uczniowie będą musieli rozwiązać zadania w czasie 45 min. Mogą korzystać z układów okresowych pierwiastków oraz kalkulatorów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w terminie do tygodnia czasu po przeprowadzeniu konkursu. Wtedy komisja konkursowa wyłoni zdobywców trzech pierwszych miejsc.

 1. Skład komisji konkursowej:

Przewodnicząca komisji:  Marta Pastuchewicz

 1. Nagrody:

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zostaną przyznane dyplomy. Uczniowie otrzymają oceny zgodnie z WZO. Za zajęcie I miejsca przewidziana jest nagroda rzeczowa.

 1. Uwagi końcowe:

Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Konkurs SUDOKU

opublikowane: 17 maj 2019, 03:50 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 17 maj 2019, 04:52 ]

W
dniu 30 marca 2019 roku odbyła się VIII edycja Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku. Przedstawicielami naszej szkoły byli Jan Jaraczewski i Dominika Gadecka z klasy 3.a oraz Roksana Kabała z klasy 5.f. Organizatorem była Politechnika Wrocławska. W tym roku nie byliśmy na podium, ale w przyszłym znowu spróbujemy. Zachęcamy wszystkich do udziału.

Jan Jaraczewski klasa 3.a


1-10 of 44