Pomoc - stypendia i zakup podręczników

Stypendia

Burmistrz Miasta Lubań przypomina, że od 1 do 15 września 2013 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z późniejszymi zmianami).
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku. Załącza się zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku (sierpień), tj.:
1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
3. Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
4. Zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych.
6. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.
7. Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.
8. Odcinek renty/emerytury.
9. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
Wszyscy ubiegający się o stypendium szkolne mogą pobrać stosowne wnioski oraz zasięgnąć informacji w Referacie Edukacji i Sportu w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań przy ul. Mickiewicza 6, pok. 14, tel. 75 6464 433.

  źródło: http://luban.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=2698&menu_id=49

Zakup podręczników

Burmistrz Miasta Lubań informuje, że ustalono termin składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych do dnia 16 września 2013 r.  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w :
1.   klasach I-III lub V szkoły podstawowej
oraz uczniom:
8.   słabowidzącym;
9.   niesłyszącym;
10.   z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
11.   z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub znacznym
12.   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 8-11, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00zl (art.8 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2013r., poz.182 z późn. zm.), a w przypadku uczniów klas pierwszych  szkół podstawowych  oraz klas pierwszych ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, nie przekracza kwoty 539,00 zl (art. 5 ust. I ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz 992 z poźn. zm.)

Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, lub w uzasadnionych przypadkach, oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt. 8-12, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
źródło: http://www.luban24.pl/index.php?topic=8693.msg41798#msg41798
Comments