Jak Histek z Napoleonem... Konkurs historyczny

opublikowane: 14 kwi 2015, 08:39 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 14 kwi 2015, 08:40 ]

Skąd my to znamy – jeden mówi coś ciekawego o historii,  a drugi broni należnego papugom miejsca w dziejach świata?

To dialogi Histka, rówieśnika uczniów, i papugi Napoleona – komentatorów i towarzyszy podróży Wehikułem czasu po historii. Ich obecność na kartach podręczników do historii i społeczeństwa umila uczniom czas nauki od 4 do 6 klasy.  Dialogi tej dwójki to też doskonały pomysł na konkurs!

Na czym polega zadanie konkursowe?

Uczeń wybiera jedno z wcieleń Histka i Napoleona, a następnie dopisuje im własną wersję dialogu. Całość umieszcza na dowolnym materiale ikonograficznym zaczerpniętym z podręczników serii Wehikuł czasu. Dialog powinien nawiązywać do sytuacji przedstawionej na ilustracji.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczniowie klas 4–6, bez względu na to, z jakiego podręcznika korzystają.

Jak ma być wykonana praca?

Technika wykonania pracy jest dowolna – można ją przygotować tradycyjnie lub wykorzystać do pracy program graficzny. Niezależnie od sposobu przygotowania pracę należy dostarczyć do GWO w formie papierowej.

Skąd wziąć Histka, Napoleona i ilustrację?

Zarówno Histka i Napoleona, jak i ilustrację będącą dla nich tłem można na użytek konkursu skopiować z multipodręcznika za pomocą przycisku Print Screen na klawiaturze (Histka i Napoleona można także narysować). Uczniom, którzy nie mają dostępu do multipodręczników Wydawnictwo udostępnia je na czas trwania konkursu na stronie www.gwo.pl/wehikulczasu-konkurs.

Jakie są nagrody?

Autor najlepszej pracy otrzyma tablet. Zdobywcy 2. i 3. miejsca – nagrody książkowe. Nauczyciele zgłaszający nagrodzone prace dostaną książki i materiały dydaktyczne.
Dodatkowo klasy, których uczniowie zajmą miejsca 1–3, otrzymają bezpłatny roczny dostęp do Histlandii – programu online do nauki historii i społeczeństwa.

Prace na dostarczamy do p. E. Wojtusik do dnia 27 kwietnia osobiście lub wysłane na adres: historia.sp4@wp.pl

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

Jak Histek z Napoleonem...

  

§ 1.

1.     Konkurs Jak Histek z Napoleonem... (dalej zwany „Konkursem”) przeznaczony jest dla uczniów klas
4–6 szkół podstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, z jakiego
podręcznika korzystają.

2.     Przedmiotem Konkursu są przygotowane przez uczniów prace, których tematyka i sposób wykonania zostały opisane w § 2.

3.     Organizatorem Konkursu jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000537551, posiadająca NIP 584-10-00-656 oraz REGON 190409115 (dalej zwana „Wydawnictwem” bądź
„Organizatorem”).

4.     W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione przez Organizatora ani członkowie ich rodzin.

5.     Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540).

6.     Organizator określił następujące cele Konkursu:

a)       pobudzanie uczniów do twórczego, niekonwencjonalnego myślenia i otwartości na świat,

b)      wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy i umiejętności historycznych,

c)       popularyzowanie nauczania historii,

d)      poszerzanie wiedzy uczniów o otaczającym ich świecie.

 

§ 2.

1.     Zadanie konkursowa polega na:

a)       wybraniu z podręcznika Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego serii Wehikuł czasu dowolnego materiału ikonograficznego (reprodukcji dzieła malarskiego, ilustracji, zdjęcia, fotografii rzeźby, fresku, wazy itp.),

b)      umieszczeniu na tym materiale postaci Histka i papugi Napoleona (bohaterów serii Wehikuł czasu),

c)       wymyśleniu i umieszczeniu własnej wersji dialogu wypowiadanego przez Histka i Napoleona; dialog powinien nawiązywać do sytuacji przedstawionej na materiale ikonograficznym.

2.     W konkursie mogą wziąć udział prace stworzone przez uczniów samodzielnie i indywidualnie. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

3.     Prace mogą być wykonane w dowolnej technice (w formie tradycyjnej lub elektronicznej) i dostarczone do Wydawnictwa w formie papierowej (np. wydruku). Maksymalna objętość pracy to 1 strona formatu A4.

4.     Uczestnik Konkursu zapewnia, że jego praca nie będzie naruszała praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

5.     Aby uczniowie mogli wykorzystać w swoich pracach postaci Histka i Napoleona oraz materiał
ikonograficzny, Wydawnictwo wyraża zgodę na ich skopiowanie z multipodręcznika lub podręcznika na użytek konkursu. Histka i Napoleona można także narysować.

6.   Uczniom, którzy nie mają dostępu do multipodręczników Wydawnictwo udostępnia je na czas trwania konkursu na stronie www.gwo.pl/wehikulczasu-konkurs.

§ 3.

1.     Zgłoszenia do Konkursu może dokonać wyłącznie nauczyciel historii, który w roku szkolnym 2014/2015 prowadzi lekcje historii z uczniami wskazanymi w § 1 ust. 1.

2.     Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się, wysyłając:

a)       prace uczniów,

b)      wypełniony formularz o nazwie Zgłoszenie konkursowe, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.     Każda praca konkursowa powinna na odwrocie zawierać następujące dane:

a)       imię i nazwisko autora,

b)      imię i nazwisko nauczyciela,

c)       numer i nazwę szkoły,

d)      miejscowość.

4.     W Konkursie nie będą brały udziału prace uczniów, którym nie będzie towarzyszył poprawnie
wypełniony formularz wspomniany w ust. 2 pkt. b.

5.     Każda zgłoszona na Konkurs praca może mieć tylko jednego autora.

6.     Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej 30 kwietnia 2015 roku na adres:

KONKURS HISTORYCZNY

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

skr. poczt. 59, 80˗876 Gdańsk 52

6.     Za datę zgłoszenia do Konkursu przyjmuje się dzień, w którym Zgłoszenie konkursowe dotrze do
Wydawnictwa.

7.     Przesłanie Zgłoszenia konkursowego jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem Konkursu i akceptacją jego postanowień zarówno przez nauczyciela, jak również wszystkich uczniów, którzy
są autorami nadesłanych prac.

 

§ 4.

1.     Autorom trzech najlepszych prac wybranych przez Komisję Konkursową Wydawnictwo przyzna
następujące nagrody rzeczowe:

a)       dla ucznia, który zajął 1 miejsce − tablet multimedialny o wartości min. 600 zł,

b)      dla ucznia, który zajął 2 miejsce – nagrody książkowe,

c)       dla ucznia, który zajął 3 miejsce – nagrody książkowe.

2.     Dodatkowo Wydawnictwo przyzna nagrody:

a)       dla klas, których uczniowie zajmą miejsca 1–3 – bezpłatne roczne dostępy do programu
Histlandia (
www.histlandia.pl).

b)      dla nauczycieli zgłaszający prace uczniów, którzy zajmą miejsca 1–3 – książki i materiały
dydaktyczne.

3.     Nagrody, o których mowa w ust. 1–2, zostaną przesłane kurierem na adres szkoły wskazany                        w Zgłoszeniu konkursowym.

4.     Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

§ 5.

1.     Wszelkie kwestie związane z organizacją Konkursu precyzuje Regulamin konkursu, który został
opublikowany przez Wydawnictwo na stronie
www.gwo.pl/wehikulczasu-konkurs.

2.     Jakiekolwiek pytania dotyczące organizacji Konkursu powinny być kierowane do Organizatora
wyłącznie pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres
historia@gwo.pl.

3.     W kwestiach nieokreślonych regulaminem wiążące są ustalenia opublikowane przez Wydawnictwo na stronie www.gwo.pl/wehikulczasu-konkurs bądź bezpośrednie interpretacje przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu historia@gwo.pl.

4.     Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień Regulaminu, w tym do czasowego zawieszenia lub przedłużenia Konkursu z ważnych powodów, w szczególności
z przyczyn prawnych i ekonomicznych. Organizator poinformuje nauczycieli zgłaszających prace uczniów o wprowadzeniu zmian w Regulaminie. O ile nie zastrzeżono inaczej, zmiany postanowień
niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie konkursowej, nie
wcześniej jednak, niż od chwili poinformowania o zmianie nauczycieli zgłaszających prace uczniów.

 

§ 6.

1.     Prace konkursowe będzie oceniała trzyosobowa Komisja Konkursowa, która zostanie wybrana przez Wydawnictwo. Jej działanie koordynował będzie Przewodniczący wybrany przez Organizatora
spośród jej członków.

2.     Personalia członków Komisji Konkursowej nie będą ujawniane.

3.     Komisja Konkursowa zobowiązana jest do:

a)     czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b)    opieki nad powierzonymi pracami uczestników Konkursu,

c)     rzetelnego sprawdzenia prac i wyłonienia laureatów w każdej turze Konkursu,

d)    przesłania dyplomów i nagród laureatom Konkursu,

e)     sporządzenia protokołu z prac komisji i opublikowania go na stronie internetowej Wydawnictwa.

 

§ 7.

1.     Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace, biorąc pod uwagę następujące aspekty:

a)       nieszablonowy pomysł na realizację tematu,

b)      kreatywność w sposobie wykorzystania postaci Histka i Napoleona oraz materiału ikonograficznego,

c)       ciekawość i pomysłowość wymyślonego dialogu,

d)      trudność realizacji pomysłu oraz wykorzystanych technik.

2.     Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę wskazane w ust. 1 aspekty, wyłoni trzy najlepsze prace.

3.     Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

4.     Nazwiska autorów prac wybranych przez Komisję Konkursową zgodnie z ust. 2 zostaną podane do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa
www.gwo.pl do 15 maja 2015 r.

 

§ 8.

1.     Dokumentacja związana z Konkursem (protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej, nadesłane prace uczniów, Zgłoszenia konkursowe) będzie przechowana przez Wydawnictwo do końca roku szkolnego 2014/2015.

2.     Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane uczestnikom Konkursu.

3.     Organizator Konkursu zobowiązuje się nie udostępniać podmiotom trzecim materiałów przesłanych przez uczestników Konkursu, za wyjątkiem postanowień ust. 4.

4.     Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do publikacji i rozpowszechniania wybranych prac uczestników Konkursu w formie papierowej bądź elektronicznej, wraz z imionami i nazwiskami ucznia i nauczyciela oraz nazwą miejscowości i szkoły.

5.     Prawa autorskie do nagrodzonych prac przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania (wysłania) nagrody.

  
Comments