Propozycje konkursów 2016/17


Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli Miasta Lubań "Ta, która zaufała..."

opublikowane: 2 mar 2017, 07:19 przez SP 4 Lubań

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli Miasta Lubań

"Ta, która zaufała..."


Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu. Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Miasta Lubań Pana Arkadiusza Słowińskiego.


Celem konkursu jest zaprezentowanie przez ucznia, w zrozumiały sposób, swojego wyobrażenia na temat wizerunku lub scen z życia Świętej Marii Magdaleny oraz umiejętność jego przedstawienia w ciekawej formie graficznej.


REGULAMIN:

 • Czas trwania konkursu: od 02.03.2017 do 31.03.2017 r.

 • Adresaci konkursu: przedszkolaki, uczniowie klas 1-3 oraz uczniowie klas 4-6

 • Format pracy: A3 (29,7 cm × 42 cm), dopuszczalna wypukłość 5 mm

 • Forma pracy pionowa lub pozioma

 • Materiał: papier rysunkowy, karton, płótno i inne

 • Praca powinna być wynikiem samodzielnych przemyśleń i doświadczeń uczestnika konkursu, bez ingerencji osób drugich.

 • Techniki wykonania: farby, kredki, collage, wyszywanie, wyklejanie i inne. Prac nie wolno laminować.

 • Proponujemy, żeby opiekę nad pracami, prezentacją tematu i stroną graficzną sprawowali wychowawcy w przedszkolu, nauczyciele plastyki oraz zajęć religii.

 • Na odwrocie musi być przyklejona kartka zawierająca: tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka, datę jego urodzenia (to ważna informacja, ponieważ prace klasyfikowane są w trzech kategoriach wiekowych), nazwisko opiekuna (opiekunów) pracy, numer i adres przedszkola/szkoły oraz numer telefonu i e-mail przedszkola/szkoły.

 • Prace oceniać będzie jury w skład, którego wchodzić będzie przedstawiciel Urzędu Miasta, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 3 nauczycieli tej szkoły.

 • Wytwory uczniowskie będą oceniane w dwóch kategoriach: dzieci przedszkolne, klasy 1-3 i klasy 4-6

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 kwietnia 2017 roku. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu www.sp4luban.pl .

 • Autorzy wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni podczas gali organizowanej przez Urząd Miasta.

 • Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Trecie i Bibliotece Miejskiej w Lubaniu.

(Nagrody ufundowane zastaną przez Burmistrza Miasta o łącznej wartości do 1000 zł)


Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu na adres: Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu ul. Kopernika 15, 59-800 Lubań w terminie do dnia 31.03.2017r. z dopiskiem na kopercie „Ta, która zaufała...”- Konkurs plastyczny (decyduje data stempla pocztowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas przesyłki.


Regulamin opracowały:

Julianna Matyjewicz

Joanna Smaga

IV Międzyklasowy Turniej GIGA – MÓZGÓW

opublikowane: 14 lut 2017, 07:21 przez SP 4 Lubań   [ zaktualizowane 18 lut 2017, 08:50 ]

Regulamin

Uczestnicy: W Turnieju biorą udział uczniowie klas IV –VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu.

Zakres: Klasy zmierzą się z zadaniami przygotowanymi przez:
 • nauczycieli matematyki (5 zadań), 
 • nauczycieli przyrody (5 zadań), 
 • nauczycieli informatyki (5 zadań), 
 • nauczyciela techniki (5 zadań).
Termin: Turniej odbędzie się w dniach 13-17 marca 2017 r. na jednej lekcji matematyki, jednej lekcji przyrody, jednej lekcji informatyki i jednej lekcji techniki. Klasy, które nie mają techniki wykonają zadania z techniki na godzinie wychowawczej.

Zasady: Uczniowie klasy rozwiązują zadania wspólnie.

Punktacja: Każde z 20 zadań oceniane jest oddzielnie, punkty z poszczególnych zadań sumuje się. Nauczyciele przydzielają za każde zadanie 100 punktów, rozdzielając je na poszczególne klasy w zależności od ilości rozwiązanych zadań i jakości rozwiązań. O miejscu klasy decyduje suma uzyskanych punktów. Wygrywa klasa, która uzyska największą liczbę punktów.

Nagrody: Klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów, otrzyma z rąk dyrektora szkoły Puchar Mistrza GIGA-MÓZGÓW. 

Turniejowi towarzyszą konkursy indywidualne. Laureaci tych konkursów zostaną nagrodzeni dyplomami oraz dodatkowymi ocenami z przedmiotu i zachowania.

KONKURSY INDYWIDUALNE
Termin oddania prac: 13.03.2017 r. 
Przyrząd meteorologiczny
Wykonaj  wiatromierz, termometr, barometr, lub deszczomierz.
Oceniane będą:
- trudność wykonania,
- sprawność działania,
- estetyka wykonania.
Wykonany przyrząd przynieś nauczycielowi przyrody 
Podpowiedzi do wykonania tych przyrządów znajdziesz np. na następujących stronach:
Model
Wykonaj model narządu (np. serca, oka, ucha) lub organu rośliny (np. kwiat, liść, korzeń, itp.) lub komórki roślinnej/ zwierzęcej.
Oceniane będą:
- pomysłowość w doborze materiałów 
- dokładność odwzorowania, 
- estetyka i trudność wykonania. 
Wykonany narząd / organ przynieś nauczycielowi przyrody.
Cyfrowy świat 
Wykonaj rysunek, który będzie się składał wyłącznie z cyfr. Może to być jedna cyfra powtórzona wiele razy, kilka lub wszystkie cyfry. Nie można używać żadnych kresek, kółek, figur geometrycznych- tylko cyfry! 
Format pracy: A3 lub A4.
Technika: dowolna ale płaska! Nie wykonujemy przestrzennych instalacji!
Komu należy oddać pracę? Nauczycielowi matematyki!
Oceniana będzie m. in. pomysłowość i estetyka pracy.
Wiązanka zadań inspirowanych przysłowiami
Znajdź 3 - 5 przysłów.
Ułóż do każdego zadanie tekstowe i rozwiąż je.
Kryteria oceny: 
atrakcyjna treść, 
poprawne zadanie i rozwiązanie, 
związek z przysłowiem, 
liczba zadań, 
estetyka pracy.
Pracę oddaj nauczycielowi matematyki.
Dom z oświetleniem. 
Zbuduj miniaturowy domek ( z dowolnego materiału), w którym dzięki samodzielnie wykonanemu obwodowi elektrycznemu będzie świeciła żarówka. Zaskocz pomysłowością! Pracę dostarcz nauczycielowi techniki.
Pierwsza pomoc
Nagraj filmik n/t udzielania pierwszej pomocy. Może on dotyczyć pierwszej pomocy udzielanej osobom poszkodowanym w wypadku drogowym, lub/i pomocy udzielanej w przypadku drobnych urazów takich jak krwawienie z nosa, skaleczenie, złamanie. Filmik nagraj na płycie CD (wpisz na niej imię, nazwisko i klasę), po czym oddaj nauczycielowi techniki.

Termin oddania prac: 13.03.2017 r. 

Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone oceną z przedmiotu oraz z zachowania.
Wśród klas uczestniczących w  konkursach indywidualnych zostanie rozdzielonych 100 punktów. 

    Która klasa jest GIGA ?

Zapraszamy do zabawy!!!

Jestem SMART

opublikowane: 9 paź 2016, 05:10 przez SP 4 Lubań

Konkurs plastyczny,filmowy i Dzień z technologią

Zeszłoroczni laureaci konkursu filmowego
I
II
III
Nagroda publicznościMatematyczny konkurs fotograficzny

opublikowane: 11 wrz 2016, 05:51 przez SP 4 Lubań

„MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”


Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.

Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 6 zdjęć.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Zgłoszenie do Konkursu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.mwo.usz.edu.pl (pliki, dane osobowe, nazwy fotografii i ich matematyczne opisy).

Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.

Termin zgłoszenia do Konkursu (wypełnienia formularza wraz z przekazaniem plików upływa 31 października bieżącego roku.

www.mwo.usz.edu.pl

1-4 of 4