Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli Miasta Lubań "Ta, która zaufała..."

opublikowane: 2 mar 2017, 07:19 przez SP 4 Lubań

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli Miasta Lubań

"Ta, która zaufała..."


Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu. Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Miasta Lubań Pana Arkadiusza Słowińskiego.


Celem konkursu jest zaprezentowanie przez ucznia, w zrozumiały sposób, swojego wyobrażenia na temat wizerunku lub scen z życia Świętej Marii Magdaleny oraz umiejętność jego przedstawienia w ciekawej formie graficznej.


REGULAMIN:

 • Czas trwania konkursu: od 02.03.2017 do 31.03.2017 r.

 • Adresaci konkursu: przedszkolaki, uczniowie klas 1-3 oraz uczniowie klas 4-6

 • Format pracy: A3 (29,7 cm × 42 cm), dopuszczalna wypukłość 5 mm

 • Forma pracy pionowa lub pozioma

 • Materiał: papier rysunkowy, karton, płótno i inne

 • Praca powinna być wynikiem samodzielnych przemyśleń i doświadczeń uczestnika konkursu, bez ingerencji osób drugich.

 • Techniki wykonania: farby, kredki, collage, wyszywanie, wyklejanie i inne. Prac nie wolno laminować.

 • Proponujemy, żeby opiekę nad pracami, prezentacją tematu i stroną graficzną sprawowali wychowawcy w przedszkolu, nauczyciele plastyki oraz zajęć religii.

 • Na odwrocie musi być przyklejona kartka zawierająca: tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka, datę jego urodzenia (to ważna informacja, ponieważ prace klasyfikowane są w trzech kategoriach wiekowych), nazwisko opiekuna (opiekunów) pracy, numer i adres przedszkola/szkoły oraz numer telefonu i e-mail przedszkola/szkoły.

 • Prace oceniać będzie jury w skład, którego wchodzić będzie przedstawiciel Urzędu Miasta, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 3 nauczycieli tej szkoły.

 • Wytwory uczniowskie będą oceniane w dwóch kategoriach: dzieci przedszkolne, klasy 1-3 i klasy 4-6

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 kwietnia 2017 roku. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu www.sp4luban.pl .

 • Autorzy wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni podczas gali organizowanej przez Urząd Miasta.

 • Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Trecie i Bibliotece Miejskiej w Lubaniu.

(Nagrody ufundowane zastaną przez Burmistrza Miasta o łącznej wartości do 1000 zł)


Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu na adres: Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu ul. Kopernika 15, 59-800 Lubań w terminie do dnia 31.03.2017r. z dopiskiem na kopercie „Ta, która zaufała...”- Konkurs plastyczny (decyduje data stempla pocztowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas przesyłki.


Regulamin opracowały:

Julianna Matyjewicz

Joanna Smaga

Comments