Sprawdzian

Sprawdzian szóstokasisty


 • jest powszechny i obowiązkowy - przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły, uczeń, który nie przystąpią do sprawdzianu, powtarza szóstą klasę,
 • do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu
 • ma formę pisemną,
 • przeprowadzany jest w kwietniu,

Zmiany od 2015 roku

 • Sprawdzian odbywa się w dwóch częściach. Część pierwsza trwa 80 minut i obejmuje zadania z języka polskiego oraz matematyki, natomiast część druga trwa 45 minut i dotyczy zadań z języka obcego nowożytnego. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
 • Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na praktycznych zagadnieniach z historii lub przyrody.
 • Wymagania opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego z I i II etapu edukacyjnego (klasy I - VI).
 • W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń dostanie zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki:
  • wynik ogólny z części pierwszej,
  • wynik z języka polskiego,
  • wynik z matematyki,
  • wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).
więcej na stronach WSiP:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawiła wykłady dotyczące zmian w Sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 - prezentację Jerzego Matwijko pt. "Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
Część 1 - ogólna"
Cześć 2 - o języku polskim
Część 3 - o matematyce
Część 4 - o języku obcym
http://www.okekrakow.tv/index.php/sprawdzian-od-2014-2015


ZadaniaComments